29.5.08

O Colectivo Ecoloxista do Salnés propón melloras ao Plan do Revel (Vilalonga, Sanxenxo)


O Colectivo Ecoloxista do Salnés ven de entregar no Concello as alegacións correspondentes ao Informe de Sostibilidade Ambiental (ISA) relativo ao Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións de O Revel, en Vilalonga. Este Plan contempla a construción de equipamentos públicos (gardería, centro para maiores, campo de fútbol, etc), sendo promovido polo Concello de Sanxenxo.

O fundamento dos ISA é minimizar o impacto sobre o medio, avaliando diversas posibilidades.

Sen cuestionar a necesidade de ditas infraestruturas, criticamos duramente os seguintes aspectos relacionados coas obras:

1) Que o concello retrasase durante un ano a redacción e exposición pública do I.S.A. Así, a obra xa está hoxe a medio facer sen ter en conta os criterios de protección ambiental, incumprindo a lexislación europea. A escusa plantexada polo concello, a suposta urxencia destas dotacións, parécenos insultante, xa que fronte ao centro de saúde e unha gardería proxectados na zona, déuselle prioridade a un campo de fútbol, xa construído (e inaugurado na pasada campaña electoral).

2) Que o ISA carece de rigor técnico, xa que non segue a estrutura establecida pola Consellería de Medio Ambiente nin se elaboraron correctamente tódolos apartados indicados nel. Isto denota desinterese dos promotores en buscar unha repercusión menos negativa sobre o medio.


3) Ao describir os efectos sobre o ambiente e buscar medidas correctoras, non se tiveron en conta criterios básicos como:

-Respectar o cauce do regato do Revel e o seu bosque de ribeira. Preténdese canalizar o regato nas tres cuartas partes do seu percorrido polo polígono. Isto produce perda de biodiversidade, destrución da paisaxe e aumenta o risco de inundacións, aspectos todos eles que se ignoran no informe presentado polo concello, que mesmo chega a afirmar que “no hay espacios naturales de calidad en el ámbito ordenado”.

-Non fomenta o uso de medios de transporte menos contaminantes. O Plan contempla, ao noso parecer, un exceso de estradas e aparcadoiros que promove o uso do vehículo privado, tratándose dunha zona pequena que rapidamente se percorre andando. É contraditorio que no informe se xustifique a non construción de carril bici debido á pequena dimensión da zona e ao tempo se proxecte a construción de catro estradas de dous carrís.

Por todos estes motivos consideramos que para que o ISA cumpra a súa finalidade e non se quede en papel mollado débense incluír as seguintes modificacións do proxecto:

1- Non executar a canalización do regato nin a destrución do bosque de ribeira asociado.

2- Non construír unha vía para vehículos particulares tan extenso nin con tantos aparcamentos. Consideramos que co vial central, xa construído, e co que da acceso directo á gardería sería suficiente. O CES propón que os outros dous viales plantexados sexan substituídos por un paseo peonil paralelo ao regato, cun posible carril bici.

Con estas medidas a zona proporcionaría unha maior calidade de vida aos cidadáns sen comprometer o acceso en coche a ningún dos equipamentos.

Así mesmo, o CES solicitou á Consellería de Medio Ambiente que tome tódalas medidas necesarias para que esta situación non se volva a repetir e as administracións locais non burlen o cumprimento da lexislación ambiental europea.

Labels: , , ,

11.5.08

O Colectivo Ecoloxista do Salnés outorga un suspenso aos informes de sostibilidade ambiental (I.S.A.) dos SU-13 e SU-14 en Monte Faro, Sanxenxo

O CES vén de presentar alegacións a ambos ISA, nos que detectou diversos fallos, tanto na estrutura do documento como na valoración dos seus efectos sobre o medio ambiente.

Unha obriga legal. Como consecuencia da transposición das Directivas da UE á lexislación estatal e autonómica(1), establécese que ditos plans parciais (SU-13 e SU-14) deben pasar o trámite da Avaliación Ambiental Estratéxica, ao non pasalo o PXOM (anterior a esta norma). O proceso esixe que os promotores do plan parcial presenten un I.S.A. onde se avalíen os efectos do mesmo en base a unha serie de criterios (efectos no solo e augas, enerxía, emisións contaminantes, xestión de residuos, actividades económicas, integración social, medio natural, paisaxe, medio urbanizado, patrimonio, vivenda e mobilidade). Dito informe debe pasar o visto bo da Consellería de Medio Ambiente para que os plans parciais sexan aprobados definitivamente.

O derradeiro enclave forestal do municipio. Estes plans parciais prevén a urbanización e construción de vivendas nun monte ata o de agora intacto e que supón unha das escasas masas forestais do concello. Isto supón un impacto moi negativo e irreversible, tanto na ocupación do solo como a nivel paisaxístico. Unha xestión forestal sostible da zona permitiría diversificar a economía do concello (hoxe demasiado dependente dun só modelo de turismo), e manter e mellorar o seu atractivo paisaxístico.

Urxe revisar o PXOM. Para evitar tal desfeita deberíase facer unha revisión e modificación do PXOM, tal e como solicitamos nas alegacións presentadas, e reclasificar ambos sectores a solo rústico de protección forestal. Dita revisión ou modificación é legalmente posible(2), no caso de que non se cumpran as circunstancias e previsións iniciais en canto a crecemento demográfico e demanda de vivenda. O CES nunca estivo de acordo con ditas previsións, que xa dende o momento da tramitación do PXOM (ano 2003) consideramos esaxeradas e fóra da realidade, motivo polo cal presentaramos alegacións a todo o PXOM, e entre elas, á realización destes proxectos nos SU-13 e SU-14. Porén, ditas alegacións non foron tidas en conta, e inexplicablemente, a Consellería de Política Territorial deu o visto bo a un PXOM que contradicía os propios principios da Lei 9/2002: “garantir o uso sostible do territorio e preservar o patrimonio natural, así como favorecer o acceso da poboación á vivenda”. Lonxe disto, o PXOM de Sanxenxo permite realizar aberracións paisaxísticas como as que nos ocupan, ou as aprobadas e en execución no caso da Granxa e Festiñanzo: o CES tamén alegara no seu día contra estes proxectos, que seguiron adiante.

Un municipio urbanizado dabondo. A oferta de vivenda neste concello supera amplamente á demanda, sendo inxustificable un proxecto no que grande parte das vivendas serán adicadas a segunda residencia (como se recolle no propio documento). Esta teima do goberno local en orientar o municipio cara á construción de segundas residencias está na base de problemas socioeconómicos, ao teren que marchar moitos mozos a outros municipios para poderen acceder a unha vivenda.

Un modelo turístico caduco. O CES alega tamén, por insostible, contra a pretensión dun campo de golf de 65 Ha no SU-13: 8 horas diarias de rego (cos efectos consecuentes nos pozos e agricultura da zona), emprego abusivo de pesticidas, perda de diversidade biolóxica e paisaxística... Buscando no golf unha chave para desestacionalizar o turismo, argumento base de sonoros fracasos (Meis - Castrove, Domaio...) e hipotecando un dos principais recursos turísticos da comarca: a súa paisaxe e valores naturais (pois así o reflicten os inquéritos realizados entre os turistas que nos visitan).
A desestacionalización do turismo pasa por preservar e poñer en valor os nosos importantes valores naturais, atraendo ao mercado do turismo ecolóxico.

Dende o CES reclamamos:

- A aceptación das alegacións presentadas.

- A aceptación das alegacións presentadas.

- A revisión do PXOM de Sanxenxo.

- A protección do Monte Faro fronte á urbanización, orientando esta zona cara actividades forestais sostibles que integren as súas funcións económicas e paisaxísticas.

- O desenvolvemento de modelos turísticos sustentables, baseados na enorme riqueza ambiental e patrimonial da comarca, fuxindo de crear artificiais e vulgares copias doutros lugares.

- Maior valentía e implicación, por parte da administración autonómica, na redacción e aplicación das leis sobre territorio, ambiente e paisaxe.

Notas
(1): Lei 9/2006, sobre efectos de determinados plans e programas sobre o medio ambiente.
Lei 6/2007 de medidas urxentes en ordenación do territorio e do litoral
(2): Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

Labels: ,

8.5.08

O Umia en primavera: a actividade de maio

Actividade aberta de maio
O CES ORGANIZA UNHA XORNADA DE INVESTIGACIÓN DO RÍO UMIA

O Colectivo Ecoloxista do Salnés organiza a actividade aberta mensual correspondente a este mes: O UMIA NA PRIMAVERA. María Sánchez, educadora ambiental y Raquel González, bióloga e ambas socias do CES, guiarán a actividade, mostrándonos dun xeito práctico a metodoloxía que se segue e os obxectivos que se perseguen dentro do programa PROXECTO RÍOS. O Proxecto Ríos é unha iniciativa de concienciación, educación e participación cidadá en defensa dos nosos ríos. Fundaméntase na realización de inspeccións do estado dos ríos galegos por parte de persoas ou grupos voluntarios a nivel local, co obxectivo final de facerse responsables da vixilancia (adopción) do río que pasa polo seu municipio ou localidade.

A actividade realizarase o sábado 10 de maio ás 10 da mañá na ponte vella de Ponte Arnelas (entre Vilanova e Ribadumia) para, dende alí, dirixirnos a unha zona próxima. Inspeccionaremos un tramo duns 500 m do río Umia. Terá unha duración aproximada de dúas horas.

Esta actividade, que xa realizamos en outubro do ano pasado, ten afán de continuar no tempo para poder levar a cabo unha comparativa dos datos e avaliar o estado do río ao paso pola nosa comarca. Así, ao igual que no 2007, comprobaremos a canle, a auga, a flora e a fauna para ir recollendo datos do estado ambiental do río Umia.

É recomendable levar unhas botas de goma para andar pola auga.

Esta actividade é aberta a todos os públicos e é de balde.

Labels: , ,